12. Festiwal im. Kaliny Jędrusik

Konkurs Dobrej Piosenki 2019 – REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA

Regulamin Konkursu

(pobierz pdf)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (nazywany dalej Regulaminem) określa zasady udziału Konkursu Dobrej Piosenki 2019 (nazywanego dalej Konkursem) oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru.
 2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie (nazywany dalej Organizatorem).
 3. Konkurs odbywa się w ramach 12. Festiwalu im. Kaliny Jędrusik (nazywanego dalej Festiwalem) w Częstochowie.

§ 2. Cele Konkursu

 1. Celami Konkursu są:
  a) prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego Kaliny Jędrusik;
  b) prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego Agnieszki Osieckiej;
  c) promocja utalentowanych wokalistek i wokalistów oraz nowych, dobrych piosenek.

§ 3. Warunki udziału

 1. Do Konkursu może przystąpić każda wokalistka lub każdy wokalista.
 2. Organizator nie przewiduje limitu wieku osoby biorącej udział w Konkursie.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest prezentacja 2 piosenek, z których jedna musi być z repertuaru Kaliny Jędrusik, druga z repertuaru Agnieszki Osieckiej.
 4. Czas wykonania jednej piosenki nie powinien przekraczać 4 minut.
 5. Demo piosenek zgłoszonych do Konkursu należy przysłać do Organizatora:
  a) mejlowo na adres: kalina[małpa]gaudemater.pl lub
  b) pocztą – nagranie zarejestrowane na płycie CD lub pamięci pendrive – na adres: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem „Festiwal im. Kaliny Jędrusik”.
 6. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 25 marca 2019 roku (decyduje data nadania wiadomości lub data stempla pocztowego).
 7. Zgłoszenie powinno składać się z dwóch utworów (nagrań) oraz wypełnionej karty zgłoszeniowej (do pobrania na stronie www.gaudemater.pl).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń w przypadku braku możliwości odtworzenia nośnika z nagraniem ze względów technicznych (mechaniczne uszkodzenie nośnika, cyfrowe uszkodzenie pliku itp.)
 9. Osoby zakwalifikowane do Konkursu zostaną powiadomione o tym drogą mejlową na adres podany w karcie zgłoszeniowej.
 10. Festiwal odbywa się 11-13 kwietnia 2019 roku. Z kolei przesłuchania konkursowe i koncert finałowy odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku.
 11. Osobom biorącym udział w Konkursie może towarzyszyć osoba akompaniująca (jedna osoba, instrument dowolny), półplayback jest zabroniony.

§ 4. Kryteria oceny i rozdanie nagród

 1. Jury konkursowe będzie oceniało walory głosowe osoby, muzykalność i indywidualność artystyczną biorącej udział w Konkursie oraz interpretację przedstawianych utworów.
 2. Werdykt jury jest ostateczny. Osobom biorącym udział w Konkursie nie przysługuje prawo do odwołań.
 3. Organizator przewiduje przyznanie Nagrody Prezydenta Częstochowy w wysokości 3000 (trzech tysięcy) złotych brutto.
 4.  Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 5. Osoba, która zwycięży w Konkursie i zdobędzie Nagrodę Prezydenta Częstochowy ma również prawo do recitalu w kolejnej edycji Festiwalu, w 2020 roku.

§ 5. Polityka Ochrony Danych Osobowych

 1. Gromadzenie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym także do wydania Nagrody. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w Konkursie oraz otrzymania Nagrody.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby biorące w Konkursie jest Organizator.
 4. Z Administratorem można skontaktować się drogą mejlową pod adresem mejlowym: biuro[małpa]gaudemater.pl, z kolei z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod[małpa]gaudemater.pl.
 5. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie są przetwarzane przede wszystkim w celu związanym przedmiotowo z Konkursem, czyli w celu prawidłowej organizacji Konkursu.
 6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, jaką jest udział w Konkursie, a której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (Art. 6. ust 1. lit. a) i b) RODO).
 7. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu.
 8. Organizator zastrzega, że zostaną wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 9. Osoba podająca dane osobowe ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; aby podjąć wspomniane działania wystarczy napisać do Administratora wiadomość elektroniczną na adres podany w regulaminie lub formularzach kontaktowych na stronach internetowych Organizatora, czy też skontaktować się z Organizatorem osobiście lub telefonicznie, korzystając z danych udostępnianych na stronach internetowych Organizatora.
 10. Osoba podająca dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Zgodnie z Art. 8. RODO, w przypadku dziecka w wieku poniżej 16. roku życia, zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę lub opiekę nad dzieckiem.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.
 13. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych zgodnie z Art. 32. RODO.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Osoby biorące udział w Konkursie wraz z osobami towarzyszącymi przyjeżdżają na własny koszt.
 2. Osoby biorące udział w Konkursie nie otrzymują za występ honorarium.
 3. Osoby biorące udział w Konkursie oraz osoby akompaniujące im podczas występu konkursowego wyrażają zgodę na utrwalanie, przetwarzanie i publikację ich wizerunku na stronie internetowej Organizatora (www.gaudemater.pl) oraz na jego profilach w mediach społecznościowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Karta Zgłoszeniowa

(pobierz odt / pobierz doc / pobierz pdf)

Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data urodzenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres mejlowy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utwory zgłoszone do konkursu:
Z repertuaru Kaliny Jędrusik:
Tytuł: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autor tekstu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kompozytor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z repertuaru Agnieszki Osieckiej:
Tytuł: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autor tekstu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kompozytor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko akompaniatora, instrument: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymagania techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instytucja patronująca (nazwa, adres, telefon, adres mejlowy):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią regulaminu i akceptuję jego treść.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: gaudemater.pl
Wyrażam zgodę na opublikowanie przez Organizatora materiałów audiowizualnych z przesłuchań konkursowych oraz koncertu finałowego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miejscowość i data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis (w przypadku osób nieletnich – podpis opiekuna prawnego)

Skip to content