Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie. Deklaracja zawiera informacje na temat dostępności cyfrowej strony internetowej instytucji: gaudemater.pl oraz dostępności architektonicznej siedziby instytucji.

Spis treści deklaracji dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gaudemater.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 1999-08-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2022-12-01.

Data publikacji deklaracji dostępności: 2020-09-22.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 2023-03-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, wykorzystując do tego m.in. takie narzędzia, jak: W3C Markup Validation Service, WAVE®, Tingtun Checker, AChecker® oraz korzystając z rządowej listy kontrolnej do badania dostępności cyfrowej strony internetowej.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

Wśród elementów strony internetowej, które podlegają wyłączeniu z obowiązku zapewnienia dostępności, znajdują się: dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku, pliki wytworzone przez inne podmioty niż OPK Gaude Mater i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Informacje zwrotne

Dane kontaktowe z instytucją

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej lub udostępnianych materiałów cyfrowych, prosimy o kontakt.

W sprawie dostępności osobą kontaktową w instytucji jest Mariola Florek: mariola@gaudemater.pl.

Z instytucją można skontaktować się także telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu: 34 324 36 38 lub wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres biura instytucji: biuro@gaudemater.pl. Tą samą drogą można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Instytucja zapewnia także obsługę administracyjną poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/gaudemater

Dodatkowe dane kontaktowe z instytucją i jej poszczególnymi pracownicami i pracownikami znajdują się na stronie kontaktowej.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tak dalej.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, informacje, której strony, aplikacji lub materiału żądanie dotyczy oraz sposób kontaktu z osobą składającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, czy udostępnianych materiałów.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dane kontaktowe z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich znajdują się na stronie internetowej wspomnianego podmiotu pod adresem https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Skróty klawiaturowe

Dostępne są standardowe skróty klawiaturowe: Tab lub Shift+Tab – do przełączania podświetlenia elementów nawigacyjnych (fokusu klawiatury) do przodu i do tyłu, Ctrl+F5 lub Ctrl+R (dla systemów operacyjnych Windows i Linux), Command ⌘+R (dla systemów operacyjnych macOS) – ponowne załadowanie zawartości (odświeżenie) strony.

Ponadto strona jest dostosowana do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą. Używając klawiszy strzałka „w dół” czy strzałka „w górę”, Page Down czy Page Up lub Spacja czy skrótu klawiaturowego Shift+Spacja można przewijać stronę w dół i z powrotem w górę.

Strona zapewnia pewne ułatwienia dla osób niedowidzących, np. wersję kontrastową, wersję w odcieniach szarości, wersję w negatywie, rozjaśnienie tła, podkreślenie hiperłączy, a także możliwość zmiany kroju pisma oraz zwiększenie lub zmniejszenie stopnia kroju pisma. Strona udostępnia także mapę strony z listą najważniejszych stron.

Dostępność architektoniczna

Siedziba OPK znajduję się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 1 w Częstochowie.

Do siedziby prowadzi wejście usytuowane między kawiarnią Cafe Skrzynka, a księgarnią Między Kartkami.

Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona. Przy wejściu do siedziby znajdują się progi i stopnie, które są jednak odpowiednio oznakowane. Oznaczenia ostrzegawcze znajdują się w dobrze widocznych miejscach.

Przed wejściem do siedziby nie ma specjalnie wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma windy, która spełnia kryteria dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami; przy wejściu głównym do siedziby instytucji nie ma windy w ogóle.

Siedziba instytucji nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie posiada też pętli indukcyjnych dla wzmocnienia sygnału głosowego, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W siedzibie nie ma specjalnej toalety dla osób niepełnosprawnych, w instytucji nie ma tłumacza polskiego języka migowego.

Do siedziby umożliwia się wstęp osobom z psem asystującym lub psem przewodnikiem (odpowiednio wyszkolonym i specjalnie oznaczonym psem, w szczególności psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym). Wejście z psem jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu z pracownikami instytucji.


Cały czas pracujemy nad znoszeniem barier architektonicznych, dostosowaniu siedziby instytucji do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, a także nad optymalizacją funkcjonowania strony internetowej oraz zapewnieniem jej dostępności cyfrowej. Dążymy do zapewnienia jak najlepszej i jak najskuteczniejszej obsługi wszystkich gościń i gości instytucji, a także użytkowniczek i użytkowników strony, a także świadczenia usług i dostarczania treści w jak najwyższej jakości.

W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości, prosimy sprawdzić jeszcze Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi lub skorzystać z Kontaktu.

Skip to content