Deklaracja dostępności

Spis treści


Deklarację Dostępności w formie pdf można znaleźć w Dokumentach


Oświadczenie w sprawie dostępności

Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gaudemater.pl/

Data publikacji strony internetowej: 1999-08-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.08.2020. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariola Florek: mariola@gaudemater.pl. Z Ośrodkiem można skontaktować się także dzwoniąc na numer telefonu: 34 324 36 38. Tą samą drogą można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

Wyłączenia

Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż OPK Gaude Mater i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Skróty klawiaturowe

Dostępne skróty klawiaturowe: CTRL+F5 lub CTRL+R (dla systemów operacyjnych Windows i Linux), Command ⌘+R (dla systemów operacyjnych macOS) – ponowne załadowanie zawartości (odświeżenie) strony. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy: używając strzałek „w dół” i „w górę” lub spacji można przewijać stronę. Ułatwienia dla osób niedowidzących: wersja kontrastowa strony, możliwość zmiany kroju pisma oraz zwiększenie lub zmniejszenie stopnia kroju pisma.

Dostępność architektoniczna

Siedziba OPK Gaude Mater znajduję się przy ul. Dąbrowskiego 1 w Częstochowie. Do siedziby OPK Gaude Mater prowadzi wejście usytuowane między kawiarnią Cafe Skrzynka, a księgarnią Między Kartkami przy ul. Dąbrowskiego 1. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona. Do siedziby OPK Gaude Mater umożliwia się wstęp osobom z psem asystującym (odpowiednio wyszkolonym i specjalnie oznaczonym psem, w szczególności psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym). Wejście z psem jest możliwe po ustaleniu z pracownikami OPK Gaude Mater.

Galeria OPK Gaude Mater nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Ośrodek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, która spełnia kryteria dostosowane do osób z niepełnosprawnością. W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Ośrodku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


W razie dodatkowych pytań, prosimy sprawdzić jeszcze Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi lub skorzystać z Kontaktu.

Skip to content