Regulamin

 

REGULAMIN TURNIEJU JEDNEGO WIERSZAO NAGRODĘ CENTRUM AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

1. Turniej adresowany jest do poetów amatorów, tzn. nie będących członkami profesjonalnych związków pisarskich (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek Literatów Polskich, Związek Pisarzy Polskich, Stowarzyszenie Autorów Polskich i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS) oraz mających w dorobku opublikowaną najwyżej jedną książkę.

2. Wiersze zgłoszone do Turnieju nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych turniejach lub konkursach poetyckich.

3. Każdy autor sam przedstawia swój wiersz, opatrzony własnym nazwiskiem.

4. Wiersze ocenia jury każdorazowo powoływane przez organizatora Turnieju, tj. Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego. W skład jury wchodzą osoby zawodowo parające się literaturą – krytycy literaccy, literaturoznawcy, profesjonalni poeci.

5. Jury przyznaje tylko jedną nagrodę, w wysokości 300 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jury może dokonać innego podziału kwoty 300 zł lub w ogóle nie przyznać nagrody. Zasadą jednak jest wyłonienie jednego laureata.

6. Jurorzy oceniają tylko wiersze zaprezentowane w dniu Turnieju, nie kierując się żadnymi innymi względami

7. Turniej Jednego Wiersza o Nagrodę Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego odbywa się w sali OPK „Gaude Mater” w każdą ostatnią środę  miesiąca o godz. 18.00

8. Z turniejów sporządza się protokoły a nagrodzony wiersz drukuje się na stronie internetowej www.gaudemater.pl, nagrodzeni podpisują pokwitowania odbioru nagrody.

9. Uczestnicy konkursu nie muszą zgłaszać swojego udziału przed prezentacją.