V Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski

 V Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski
MUSICA SACRA 2009

Regulamin

Konkurs
1. Organizatorzy: Stowarzyszenie „Musica Sacra” i Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie (Polska).
2. Konkurs otwarty jest dla kompozytorów wszystkich narodowości.
Limit wieku: 35 lat (do końca 2009 roku).

Przedmiot konkursu
1. Każdy kompozytor może nadesłać więcej niż jeden utwór (maksymalnie trzy utwory).
2. Nadesłane utwory nie mogą być publikowane, wykonywane publicznie i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem na innych konkursach.
3. Przedmiotem konkursu jest utwór na chór mieszany a capella (do 16 głosów) do tekstu w języku łacińskim.
4. Czas trwania utworu: 4-10 minut.
5. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do prawykonania nagrodzonych utworów.

Nagrody
Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
GRAND PRIX: 5.000 euro, prawykonanie i nagranie podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie w 2009 r.
I nagroda: 2.500 euro, prawykonanie i nagranie podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie w 2009 r.
II nagroda: 1.500 euro, prawykonanie i nagranie podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie w 2009 r.
III nagroda: 1.000 euro, prawykonanie i nagranie podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie w 2009 r.

Jury może zadecydować o nie przyznaniu nagród.
Decyzje Jury są ostateczne.

Zgłaszanie utworów
1. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona literowym godłem.
2. Należy nadesłać trzy egzemplarze utworu.
3. Należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym literowym godłem, zawierającą następujące informacje:
a) imię i nazwisko kompozytora,
b) data i miejsce urodzenia,
c) narodowość,
d) adres, telefon, fax i e-mail,
e) tytuł kompozycji.
4. Zamknięta koperta, oznaczona literowym godłem, powinna zawierać również oświadczenie opatrzone datą i własnoręcznym podpisem następującej treści:
„Oświadczam, że zgłoszony do konkursu Musica Sacra 2009 utwór nie był dotychczas publikowany, wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie.”
5. Partytury należy nadsyłać pod następujący adres:

Konkurs Kompozytorski Musica Sacra 2009
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
ul. Dąbrowskiego 1
42-200 Częstochowa

tel. 501 33 99 02
e-mail: competition@musicasacra.com.pl

Termin nadsyłania partytur upływa 31 stycznia 2009 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
Wyniki zostaną ogłoszone do końca lutego 2009.

Wpisowe
35 euro za każdy utwór (lub równowartość w PLN).
Wpisowe należy wpłacić przekazem pocztowym lub bankowym na konto:
Stowarzyszenie Musica Sacra
Bank PKO SA VI O/ Warszawa
numer konta: 81 1240 1082 1111 0000 0381 4743
Dowód wpłaty należy dołączyć do zgłaszanego utworu.
Nie można dokonywać wpłat za pomocą czeków i kart kredytowych.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.
2. Utwory nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane.
3. Podstawą do rozstrzygania sporów będzie polski tekst regulaminu.
4. Nadesłane partytury nie będą zwracane.