Musica Sacra ‚2012 – regulamin

VIII Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski
MUSICA SACRA 2012

pod patronatem honorowym
Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej, Rzym, Watykan

Londyn – Cambridge – Kolonia – Gdańsk – Wilno – Warszawa – Częstochowa

ORGANIZATORZY
Instytut „Musica Sacra” (Polska)
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie (Polska)

WSPÓŁORGANIZATORZY
Erzbistum Köln, Niemcy
University of Cambridge, Trinity College Choir, Wielka Brytania
Jauna Muzika Vilnius Municipal Choir, Vilnius, Litwa
Polski Chór Kameralny, Gdańsk, Polska

REGULAMIN
1. Konkurs otwarty jest dla kompozytorów wszystkich narodowości.
2. Limit wieku: 35 lat (do końca 2012 roku).
3. Każdy kompozytor może nadesłać więcej niż jeden utwór (maksymalnie trzy utwory).
4. Nadesłane utwory nie mogą być publikowane, wykonywane publicznie i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem na innych konkursach.
5. Przedmiotem konkursu jest utwór na chór mieszany a cappella (do 16 głosów) do tekstu w języku łacińskim.
6. Czas trwania utworu: 3-10 minut.
7. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do prawykonania nagrodzonych utworów.

NAGRODY
Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I nagroda: € 2.000, prawykonanie i nagranie radiowe podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie 2012 oraz 3 inne wykonania: w Cambridge – w wykonaniu Trinity College Choir Cambridge pod dyrekcją Stephena Laytona, w Wilnie – w wykonaniu Jauna Muzika Vilnius Municipal Choir pod dyrekcją Vaclovasa Augustinasa oraz w Gdańsku, w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego.

II nagroda: € 1.500, prawykonanie i nagranie radiowe podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie 2012 oraz 2 inne wykonania: w Wilnie – w wykonaniu Jauna Muzika Vilnius Municipal Choir pod dyrekcją Vaclovasa Augustinasa oraz w Gdańsku, w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego.

III nagroda: € 1.000, prawykonanie i nagranie radiowe podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie 2012 oraz 2 inne wykonania: w Wilnie – w wykonaniu Jauna Muzika Vilnius Municipal Choir pod dyrekcją Vaclovasa Augustinasa oraz w Gdańsku, w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego.

Nagroda Specjalna Arcybiskupa Kolonii: € 1.000.

W przypadku przyznania nagród ex-aequo, kwota nagrody zostanie podzielona.
Jury może zadecydować o nie przyznaniu nagród.
Decyzje Jury są ostateczne.

ZGŁASZANIE UTWORÓW
1. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona literowym godłem.
2. Należy nadesłać trzy egzemplarze utworu.
3. Należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym literowym godłem, zawierającą następujące informacje:
a) imię i nazwisko kompozytora,
b) data i miejsce urodzenia
c) narodowość
d) adres, telefon, fax i e-mail,
e) tytuł kompozycji.
4. Zamknięta koperta, oznaczona literowym godłem, powinna zawierać również oświadczenie opatrzone datą i własnoręcznym podpisem następującej treści:
„Oświadczam, iż zgłoszony do konkursu Musica Sacra 2012 utwór nie był dotychczas publikowany, wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie”.
5. Partytury należy nadsyłać pod następujący adres:

„Konkurs Kompozytorski Musica Sacra 2012″
OPK Gaude Mater
ul. Dąbrowskiego 1
42-200 Częstochowa
Poland
phone: +48 (501) 33-99-02
e-mail: competition@musicasacra.com.pl

Termin nadsyłania partytur upływa 31 stycznia 2012 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
Wyniki zostaną ogłoszone do końca lutego 2012.

WPISOWE
40 € za każdy zgłoszony utwór (lub równowartość w PLN)
powinno zostać wpłacone kartą kredytową online w systemie PayPal na stroniewww.competition.waw.pl
lub przekazem bankowym na konto:
Stowarzyszenie MUSICA SACRA
Lukas Bank
Numer konta: 65 1940 1076 3070 3465 0000 0000
Dowód wpłaty należy dołączyć do zgłaszanego utworu.
Nie można dokonywać wpłat za pomocą czeków.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Koszty operacji bankowych pokrywa beneficjent.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.
2. Utwory nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane.
3. Podstawą do rozstrzygania sporów będzie polski tekst regulaminu.
4. Nadesłane partytury nie będą zwracane.

Jury 2012:
Vaclovas Augustinas – Litwa
Marian Borkowski – Polska
Stephen Layton – Wielka Brytania
Jan Łukaszewski – Polska
Richard Mailänder – Niemcy
Johannes Geffert – Niemcy