Musica Sacra 2010 – regulamin

VI Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski
MUSICA SACRA 2010

pod patronatem honorowym
Pontifical Institute of Sacred Music, Rome, Vatican

ORGANIZATORZY
Instytut „Musica Sacra” (Polska)
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie (Polska)

WSPÓŁORGANIZATORZY
University of Cambridge, Trinity College Choir, Wielka Brytania
Jauna Muzika Vilnius Municipal Choir, Vilnius, Litwa
Polski Chór Kameralny, Gdańsk, Polska

REGULAMIN
1. Konkurs otwarty jest dla kompozytorów wszystkich narodowości.
2. Limit wieku: 35 lat (do końca 2010 roku).
3. Każdy kompozytor może nadesłać więcej niż jeden utwór (maksymalnie trzy utwory).
4. Nadesłane utwory nie mogą być publikowane, wykonywane publicznie i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem na innych konkursach.
5. Przedmiotem konkursu jest utwór na chór mieszany a cappella (do 16 głosów) do tekstu w języku łacińskim.
6. Czas trwania utworu: 3-10 minut.
7. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do prawykonania nagrodzonych utworów.

NAGRODY
Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
I nagroda: €2.500, prawykonanie i nagranie radiowe podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie 2010 oraz 3 inne wykonania: w Cambridge – w wykonaniu Trinity College Choir Cambridge pod dyrekcją Stephena Laytona, w Wilnie – w wykonaniu Jauna Muzika Vilnius Municipal Choir pod dyrekcją Vaclovasa Augustinasa oraz w Gdańsku, w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego.
II nagroda: €1.500, prawykonanie i nagranie radiowe podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie 2010 oraz 3 inne wykonania: w Cambridge –  w wykonaniu Trinity College Choir Cambridge pod dyrekcją Stephena Laytona, w Wilnie – w wykonaniu Jauna Muzika Vilnius Municipal Choir pod dyrekcją Vaclovasa Augustinasa oraz w Gdańsku, w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego.
III nagroda: €1.000, prawykonanie i nagranie radiowe podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie 2010 oraz 3 inne wykonania: w Cambridge –  w wykonaniu Trinity College Choir Cambridge pod dyrekcją Stephena Laytona, w Wilnie – w wykonaniu Jauna Muzika Vilnius Municipal Choir pod dyrekcją Vaclovasa Augustinasa oraz w Gdańsku, w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego.
W przypadku przyznania nagród ex-aequo, kwota nagrody zostanie podzielona.
Jury może zadecydować o nie przyznaniu nagród.
Decyzje Jury są ostateczne.

ZGŁASZANIE UTWORÓW
1. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona literowym godłem.
2. Należy nadesłać trzy egzemplarze utworu.
3. Należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym literowym godłem, zawierającą następujące informacje:
a) imię i nazwisko kompozytora,
b) data i miejsce urodzenia,
c) narodowość,
d) adres, telefon, fax i e-mail,
e) tytuł kompozycji.
4. Zamknięta koperta, oznaczona literowym godłem, powinna zawierać również oświadczenie, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, następującej treści:
„Oświadczam, że zgłoszony do konkursu Musica Sacra 2010 utwór nie był dotychczas publikowany, wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie.”
5. Partytury należy nadsyłać pod następujący adres:
„Konkurs Kompozytorski Musica Sacra 2010″
OPK „Gaude Mater”
ul. Dąbrowskiego 1
42-200 Częstochowa
Poland
tel.: +48 (501) 33-99-02
e-mail: competition@musicasacra.com.pl
Termin nadsyłania partytur upływa 31 stycznia 2010 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
Wyniki zostaną ogłoszone do końca lutego 2010.

WPISOWE
40 € za każdy zgłoszony utwór (lub równowartość w PLN) powinno zostać wpłacone kartą kredytową online w systemie PayPal na stronie www.competition.waw.pl
lub przekazem bankowym na konto:
Stowarzyszenie MUSICA SACRA
Lukas Bank
Numer konta: 65 1940 1076 3070 3465 0000 0000
Dowód wpłaty należy dołączyć do zgłaszanego utworu.
Nie można dokonywać wpłat za pomocą czeków.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Koszty operacji bankowych pokrywa beneficjent.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.
2. Utwory nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane.
3. Podstawą do rozstrzygania sporów będzie polski tekst regulaminu.
4. Nadesłane partytury nie będą zwracane.

Jury 2010:
Vaclovas Augustinas – Litwa
Marian Borkowski – Polska
Stephen Layton – Wielka Brytania
Jan Łukaszewski – Polska
Silvano Presciuttini – Włochy
Ivar Munk – Dania