Musica Sacra 2008 – regulamin

IV Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski MUSICA SACRA 2008 
www.musicasacra.com.pl
REGULAMIN
KONKURS
1. Organizatorzy: Stowarzyszenie „Musica Sacra” i Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej “Gaude Mater” w Częstochowie (Polska).
2. Konkurs otwarty jest dla kompozytorów wszystkich narodowości. Limit wieku: 35 lat (do końca 2008 roku).
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Każdy kompozytor może nadesłać więcej niż jeden utwór (maksymalnie trzy utwory).
2. Nadesłane utwory nie mogą być publikowane, wykonywane publicznie i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem na innych konkursach.
3. Przedmiotem konkursu jest utwór na chór mieszany a cappella (do 16 głosów) do tekstu w języku łacińskim.
4. Czas trwania utworu: 4-10 minut.
5. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do prawykonania nagrodzonych utworów.
NAGRODY
Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
GRAND PRIX: €5.000, prawykonanie i nagranie podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie 2008.
I nagroda: €2.000, prawykonanie i nagranie podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie 2008.
II nagroda: €1.500, prawykonanie i nagranie podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie 2008.
III nagroda: €1.000, prawykonanie i nagranie podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie 2008.
Jury może zadecydować o nie przyznaniu nagród.

Decyzje Jury są ostateczne.
ZGŁASZANIE UTWORÓW
1. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona literowym godłem .
2. Należy nadesłać trzy egzemplarze utworu.
3. Należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym literowym godłem, zawierającą następujące informacje:
a) imię i nazwisko kompozytora,
b) data i miejsce urodzenia
c) narodowość
d) adres, telefon, fax i e-mail,
e) tytuł kompozycji.
4. Zamknięta koperta, oznaczona literowym godłem, powinna zawierać również oświadczenie opatrzone datą i własnoręcznym podpisem następującej treści:
„Oświadczam, iż zgłoszony do konkursu Musica Sacra 2008 utwór nie był dotychczas publikowany, wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie”.
5. Partytury należy nadsyłać pod następujący adres:
„Konkurs Kompozytorski Musica Sacra 2008”
OPK Gaude Mater
ul. Dąbrowskiego 1
42-200 Częstochowa
Poland
tel.: +48 (501) 33-99-02
e-mail: competition@musicasacra.com.pl
Termin nadsyłania partytur upływa 15 lutego 2008 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
Wyniki zostaną ogłoszone do końca lutego 2008.
WPISOWE
35 € za każdy zgłoszony utwór (lub równowartość w PLN).
Wpisowe należy wpłacić przekazem pocztowym lub bankowym na konto:
Stowarzyszenie MUSICA SACRA
Bank PKO SA VI O/Warszawa
Numer konta: 81 1240 1082 1111 0000 0381 4743
Dowód wpłaty należy dołączyć do zgłaszanego utworu.
Nie można dokonywać wpłat za pomocą czeków i kart kredytowych.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.
2. Utwory nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane.
3. Podstawą do rozstrzygania sporów będzie polski tekst regulaminu.
4. Nadesłane partytury nie będą zwracane.