Zasady przyznawania dofinansowania

Zasady Przyznawania Dofinansowania
ze środków Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Częstochowie

Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego powołane jest w celu wspierania, a przez to promowania aktywnych artystycznie osób, które często rozpoczynając swoją przygodę twórczą, nie mają własnych środków finansowych na realizację własnych, oryginalnych przedsięwzięć, jednocześnie jako mieszkańcy Częstochowy promują nasze miasto.

 1. Środki na dofinansowanie przedsięwzięć artystycznych pochodzą z budżetu Miasta Częstochowy.
 2. Do dofinansowania mają prawo jedynie „amatorzy” czyli artyści nieprofesjnalni mieszkający lub działający na terenie Częstochowy.
 3. Wnioski złożone przez mieszkańców innych miejscowości nie będą rozpatrywane.
 4. Za amatora (artystę nieprofesjonalnego) uważa się twórcę, który:
  •    nie ukończył artystycznej szkoły wyższej lub średniej, w dziedzinie której składa wniosek, nie posiada tytułu instruktora w dziedzinie w której składa wniosek.
 • nie zarobkuje z tytułu prowadzonej działalności artystycznej,
  •    nie należy do profesjonalnych związków twórczych,
  •    w przypadku twórczości literackiej wydał nie więcej niż jedną książkę,
  •    w przypadku twórczości muzycznej wydał nie więcej niż jedną płytę.
 1. Z dofinansowania CARA mogą korzystać osoby fizyczne organizujące  różnego rodzaju imprezy kulturalne wspierające artystów nieprofesjonalnych.
 2. Z dofinansowania CARA nie mogą korzystać instytucje oraz właściciele klubów muzycznych, galerii, teatrów itp.
 3. Instytucją pośredniczącą w przekazywaniu i rozliczaniu budżetu Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego jest Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”.
 4. Środki przekazywane są na konto Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” na wniosek dyrektora.
 5. Podziału środków dokonuje komisja powołana przez dyrektora OPK „Gaude Mater”.
 6. Lista osób które otrzymały dofinansowanie publikowana będzie na stronie internetowej: gaudemater.pl w zakładce „Konkursy”.
 7. Komisja nie ma obowiązku pisemnego uzasadniania swoich decyzji.
 8. Wnioskodawcy, którzy chcieliby spotkać się z Radą CARA i uzyskać szczegółowe opinie o złożonych  przez siebie wnioskach powinni na piśmie skontaktować się  w tej sprawie  z Przewodniczącym w celu umówienia terminu spotkania.
 9. Dofinansowanie jest realizowane w formie refundacji poniesionych przez wnioskodawcę kosztów.
 10. Z dofinansowania nie można pokrywać honorariów, wyżywienia, zwrotów kosztów przejazdu oraz zakupu środków trwałych.
 11. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie podpisuje z OPK „Gaude Mater” stosowną umowę i z niej się rozlicza do końca października roku przyznania funduszy.
 12. Nie dopuszcza się zmiany celu dofinansowania na inny niż zawarty w umowie.
 13. Wnioskodawca zobowiązuje się  zrealizować dofinansowane przedsięwzięcie w terminie określonym w umowie.
 14. OPK „Gaude Mater” ma prawo odmówić rozliczenia umowy po terminie.
 15. Wnioskodawca rozlicza dofinansowane przedsięwzięcie poprzez dostarczenie oryginalnych faktur lub rachunków wystawionych na Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” opisanych własnoręcznie, zgodnie z celem dofinansowania
 16. Wnioskodawca rozliczając przyznaną dotacje nie może uczynic tego poprzez   wystawienie faktury przez swoja firme.
 17. Do wniosków załącza się dokumentację potwierdzającą dorobek artystyczny:
  – do wniosków muzycznych obowiązkowe jest dołączenie nagrań (mogą być z prób),
  – do wniosków literackich dotyczących wydawnictw obowiązkowe jest dołączenie tekstów, dwóch niezależnych recenzji oraz kalkulacji druku z drukarni,
  – do wniosków plastycznych i fotograficznych załącza się portfolio.
 18. Nabór wniosków, o ile komisja nie ustali inaczej, odbywa się raz w roku, a informacje o terminie publikowane są na stronie www.gaudemater.pl .
 19. Jeden wnioskodawca może złożyć dowolną ilość wniosków, jednak do komisji należy decyzja ile z nich zostanie pozytywnie rozpatrzonych.
 20. Wyklucza się podwójne finansowanie przedsięwzięć artystycznych z budżetu CARA i innych źródeł z budżetu miasta lub innych miejskich jednostek.
 21. Z funduszy CARA finansowane jest prowadzenie zajęć w Klubie Literackim „Złota Jesień”, działającym przy OPK „Gaude Mater”.

 

Częstochowa 30 marca 2016r.

Tutaj można pobrać formularz wniosku o dofinansowanie z funduszy CARA:

WNIOSEK