Regulamin Rady CARA

Regulamin Rady ds. Amatorskiego Ruchu Artystycznego

w Częstochowie

 

 1. Radę ds. Amatorskiego Ruchu Artystycznego powołuje Dyrektor OPK „Gaude Mater” w porozumieniu z Prezydentem Miasta Częstochowy.
 2. Rada jest organem opiniodawczym i decyzyjnym w sprawach związanych z realizacją zadań Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
 3. Do zadań Rady należy w szczególności:
  a) opiniowanie wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej przedstawicielom amatorskiego ruchu artystycznego,
  b) podział przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowych,
  c) planowanie środków na kolejny rok budżetowy,
  d) współdziałanie ze stowarzyszeniami skupiającymi artystów-amatorów.
 4. W skład Rady wchodzą przedstawiciele następujących dziedzin kultury:
  film, fotografia, literatura, muzyka, plastyka, teatr, taniec.
 5. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
 6. Posiedzenia Rady każdorazowo zwoływane są przez Przewodniczącego w porozumieniu z Dyrektorem OPK „Gaude Mater”.
 7. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady spisywany jest protokół, przechowywany w dokumentacji OPK „Gaude Mater”.
 8. Kadencja Rady trwa 2 lata i kończy się, miesiąc po jej ostatnim posiedzeniu. Po upływie tego czasu Dyrektor OPK „Gaude Mater” powołuje nową Radę CARA na kolejną kadencję.
 9. Decyzje Rady zapadają bezwzględną większością głosów.
 10. Ubiegający się o pomoc finansową ze środków Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego członek Rady nie bierze udziału w posiedzeniu, na którym rozpatrywany jest jego wniosek.
 11. W posiedzeniu Rady może brać udział Dyrektor OPK „Gaude Mater”. Dyrektor może wyrażać opinię o pracy Rady oraz o wnioskach i wnioskodawcach. Decyzje ostateczne co do dofinansowania należą wyłącznie do Rady .
 12. Na wniosek przewodniczącego członek Rady może być odwołany przez Dyrektora OPK „Gaude Mater” przed upływem kadencji, jeżeli nie bierze udziału w pracach Rady.
 13. Dyrektor OPK „Gaude Mater” może odwołać Radę  przed upływem kadencji, jeżeli nie realizuje zadań ujętych w punkcie 3 Regulaminu Rady.
 14. Obsługę biurową Rady (sekretariat i księgowość ) prowadzi OPK „Gaude Mater”.

 

 

Częstochowa,  30 marca 2016 r.

 

DO POBRANIA:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE