Regulamin dofinansowywania projektów 9. Nocy Kulturalnej

I. DOFINANSOWANIE

1.    Podstawowe środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie imprez 9. Nocy Kulturalnej to wpływy ze sprzedaży karnetów podczas poprzedniej edycji.
2.    Wnioski o dofinansowanie z propozycjami imprez będziemy przyjmować do poniedziałku,27.02.2012.
3.    Wnioskodawcami mogą być kluby, puby, instytucje, organizacje pozarządowe i artyści niezależni.
4.    Ilość propozycji od każdego wnioskodawcy jest nieograniczona.
5.    Każdą propozycję należy wpisywać na oddzielnym formularzu wniosku.
6.    Propozycje niewymagające dofinansowania należy również składać na formularzu do dnia 27.02.2012.
7.    Prosimy o dokładne i konkretne opisywanie wnioskowanych projektów, tak aby były jasne i czytelne dla oceniającej komisji, oraz podanie dwóch alternatywnych godzin rozpoczęcia wydarzenia.
8.    O przyznaniu dofinansowania zdecyduje komisja złożona m.in. z przedstawicieli mediów patronujących Nocy Kulturalnej oraz przedstawicieli Samorządów Studenckich i Młodzieżowej Rady Miasta.
9.    Posiedzenie komisji decydującej o przyznaniu dofinansowania odbędzie się   w środę,14.03.2012.
10.  Decyzje o przyznanym dofinansowaniu zostaną ogłoszone na stronie www.gaudemater.pl oraz rozesłane do zainteresowanych do poniedziałku, 19.03.2012.
11.  Ocenie podlegać będzie przede wszystkim atrakcyjność i niekonwencjonalność projektów, oraz nawiązanie do motywu przewodniego – ŻYWIOŁÓW.
Maksymalna wnioskowana kwota pojedynczego projektu to 5.000,- zł brutto.
Najlepsze propozycje otrzymają do 100% dofinansowania.
Najsłabsze propozycje zostaną odrzucone i niezakwalifikowane do programu Nocy.
12.  Po zakończeniu Nocy Kulturalnej wnioskodawca wystawia Ośrodkowi Promocji Kultury „Gaude Mater” rachunek na przyznaną kwotę oraz dołącza otrzyma kopie rachunków i umów z wykonawcami, potwierdzających wykonanie zadania.

II. ORGANIZACJA

1.    9. Noc Kulturalna rozpocznie się o godz. 18:00. Zakończenia imprez o dowolnej godzinie porannej.
2.    Elementem rozpoznawczym uczestników Nocy będą karnety oraz gadżety.
3.    Karnety otrzymają do sprzedaży wszystkie zainteresowane miejsca, którym zostanie przyznane dofinansowanie do projektów. Otrzymanie dofinansowania będzie uwarunkowane rozliczeniem przekazanych karnetów (zapis ten zostanie zamieszczony w umowie).
4.    Obligujemy wszystkich organizatorów do wyznaczenia osoby/osób, która/e przez cały czas trwania imprezy będzie/będą wpuszczać jej uczestników na podstawie ważnego karnetu (wyłączając projekty plenerowe). Ewentualny koszt zatrudnienia takiej osoby można wpisać we wniosek o dofinansowanie.
5.    Współorganizator zapewni odpowiednią ochronę w miejscu imprezy.
6.    Darmowe wejściówki otrzymają tylko i wyłącznie sponsorzy oraz patroni medialni.

III. UWAGI  DODATKOWE

1.    Do programu 9. Nocy Kulturalnej zakwalifikują się tylko naprawdę ciekawe i oryginalne pomysły, również te nieubiegające się o dofinansowanie, a wyjątkowe atrakcyjne.
2.    Pamiętajmy o wszystkich dziedzinach sztuki (muzyka na równi z literaturą, teatrem, sztukami plastycznymi, fotografią, kinematografią, sztuką kulinarną, tańcem…) i o różnych odbiorcach – młodzież i studenci, ale też rodziny z dziećmi.
3.    Pamiętajmy, że Noc zaczyna się o godz. 18.00 i ma trwać do rana. Rozłóżmy imprezy równomiernie. Nie bójmy się braku odbiorców o 2:00 czy 3:00 w nocy.
4.    Stwórzmy Noc angażując przede wszystkim lokalnych artystów i częstochowian, z pomocą gości specjalnych z zewnątrz.
5.    Pomyślmy również o atrakcyjnych projektach, których realizacja nie wymaga wysokich nakładów finansowych.
Podczas 8. Nocy jedne z najciekawszych wydarzeń odbyły się niemalże bez kosztów: Tramwaj aTrakcja, projekty Czartów, The love carpet, Jaśniepaństwo Szymona Motyla i instalacja świetlna Anki Biernackiej, Muzealne „Ciemności kryją papier”, czy kinowe maratony filmowe.

Ewentualne uwagi i zapytania prosimy kierować do Katarzyny Szewczyk, katarzyna@gaudemater.pl, tel. 34 3243638.

Formularz wniosku o dofinansowanie