11. Noc Kulturalna – Zasady dofinansowania projektów

 Zasady dofinansowania projektów 11. Nocy Kulturalnej

I. DOFINANSOWANIE
1. Podstawowe środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie imprez 11. Nocy Kulturalnej to wpływy ze sprzedaży karnetów podczas poprzedniej edycji. Propozycje miejskich instytucji kultury będą miały szansę na osobne dofinansowanie z Urzędu Miasta Częstochowy – decyzje w tej kwestii podejmie Wydział Kultury, Promocji i Sportu.
2. Wnioski o dofinansowanie z propozycjami imprez będziemy przyjmować do czwartku, 13.03.2014.
3. Wnioskodawcami mogą być kluby, puby, instytucje, organizacje pozarządowe i artyści niezależni.
4. Ilość propozycji od każdego wnioskodawcy jest nieograniczona.
5. Każdą propozycję należy wpisywać na oddzielnym formularzu wniosku.
6. Propozycje niewymagające dofinansowania należy również składać na formularzu do dnia 17.04.2014.
7. Prosimy o dokładne i konkretne opisywanie wnioskowanych projektów, tak aby były jasne i czytelne dla oceniającej komisji, oraz podanie dwóch alternatywnych godzin rozpoczęcia wydarzenia.
8. O przyznaniu dofinansowania zdecyduje komisja złożona z dziennikarzy i niezależnych animatorów kultury.
9. Posiedzenie komisji decydującej o przyznaniu dofinansowania odbędzie się do 17.03.2014.
10. Decyzje o przyznanym dofinansowaniu zostaną ogłoszone na stronach www.gaudemater.pl i www.noc.czestochowa.pl oraz rozesłane do zainteresowanych.
11. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim nowatorstwo pomysłu, nawiązanie do motywu przewodniego – ZMYSŁÓW, oraz interakcja z publicznością.
Maksymalna wnioskowana kwota pojedynczego projektu dofinansowanego ze środków Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” to 3.000 zł brutto. Najlepsze propozycje otrzymają do 100% dofinansowania.
Najsłabsze propozycje zostaną odrzucone i niezakwalifikowane do programu Nocy.
12. W Centrum Promocji Młodych 25.02.2014 oraz 04.03.2014 odbędą się dwa spotkania robocze dla wnioskodawców. W ich trakcie będzie możliwość omówienia pomysłów i propozycji, wkomponowanie ich w całościowy obraz imprezy oraz skoordynowania współdziałania różnych wnioskodawców  Wnioski podmiotów czynnie uczestniczących w spotkaniach roboczych będą  dodatkowo punktowane podczas obrad komisji.
13. Po zakończeniu Nocy Kulturalnej wnioskodawca wystawia Ośrodkowi Promocji Kultury „Gaude Mater” rachunek na przyznaną kwotę oraz dołącza kopie rachunków i umów z wykonawcami, potwierdzających wykonanie zadania.

II. ORGANIZACJA
1. 11. Noc Kulturalna rozpocznie się o godz. 18:00. Zakończenia imprez o dowolnej godzinie porannej.
2. Elementem rozpoznawczym uczestników Nocy będą karnety.
3. Karnety otrzymają do sprzedaży wszystkie zainteresowane miejsca, którym zostanie przyznane dofinansowanie do projektów. Otrzymanie dofinansowania będzie możliwe wyłącznie po rozliczeniu przekazanych karnetów (zapis ten zostanie zamieszczony w umowie). Warunkiem koniecznym do prowadzenia sprzedaży karnetów jest posiadanie kasy fiskalnej.
4. Obligujemy wszystkich organizatorów do wyznaczenia osoby/osób, która/e przez cały czas trwania imprezy będzie/będą wpuszczać jej uczestników na podstawie ważnego karnetu (wyłączając projekty plenerowe). Ewentualny koszt zatrudnienia takiej osoby można wpisać we wniosek o dofinansowanie.
5. Współorganizator zapewni odpowiednią ochronę w miejscu imprezy.
6. Darmowe wejściówki otrzymają tylko i wyłącznie sponsorzy oraz patroni medialni.

III. UWAGI DODATKOWE
1. Do programu 11. Nocy Kulturalnej zakwalifikują się tylko naprawdę ciekawe i oryginalne pomysły, również te nieubiegające się o dofinansowanie, a wyjątkowe atrakcyjne.
2. Pamiętajmy o wszystkich dziedzinach sztuki (muzyka na równi z literaturą, teatrem, sztukami plastycznymi, fotografią, kinematografią, sztuką kulinarną, tańcem…) i o różnych odbiorcach – młodzież i studenci, ale też rodziny z dziećmi.
3. Pamiętajmy, że Noc zaczyna się o godz. 18.00 i ma trwać do rana. Rozłóżmy imprezy równomiernie. Nie bójmy się braku odbiorców o 2:00 czy 3:00 w nocy.
4. Pomyślmy również o atrakcyjnych projektach, których realizacja nie wymaga wysokich nakładów finansowych.

Do pobrania:
formularz zgłoszenia imprezy